Vàng thế giới Giá dầu
Mua(USD/OZ) Bán(USD/OZ) USD/Thùng
91,66 0,24
Đồng/Chỉ
Hệ Thống Loại Mua Bán
L o a d i n g