Vàng thế giới Giá dầu
Mua(USD/OZ) Bán(USD/OZ) USD/Thùng
82,66 0,97
Đồng/Chỉ
Hệ Thống Loại Mua Bán
L o a d i n g