Vàng thế giới Giá dầu
Mua(USD/OZ) Bán(USD/OZ) USD/Thùng
53,73 0,81
Hệ Thống Loại Mua Bán
Đồng/Chỉ
L o a d i n g